Pro Dial Dash Points

As of November 15, 2010

William Reitz 21 -6 ***
Shay LaScalla 15 -11 *
Stan Bachonski 8 -18
John Giambertone 1 -24
James Wolverton 1 -24